Позиция на ИБ на БСП Бургас относно отчета за изпълнението на бюджета на община Бургас за 2018 година

26.05.2019

В отчета за изпълнението на бюджета за 2018 г. традиционно липсва аналитична част. Затова не става ясно какви са причините за намалени приходи по едни параграфи и за увеличение по други. Не могат  да се очертаят и тенденциите. Липсата на анализ не дава възможност да се оцени какви са ползите и ефектът от изразходваните средства за  дейностите, финансирани от бюджета.

 

По приходите 

1.Приходите от данъка върху недвижимите имоти / пар.1301/ бележат малко увеличение спрямо плана. И все пак остават без отговор  въпросите:

това ли са истинските възможности за приходи от този данък от реално съществуващите на територията на общината сгради и парцели?

- каква е частта на приходите от  данък върху недвижимите имоти, постъпващи от производствени, търговски и административни имоти-какъв е делът на бургаската икономика в този приход ?

- има ли и какъв е  размерът на ползвани, но недекларирани  имоти, от които в Общината не постъпват данъчни приходи по този параграф?

- в размера на постъпилите средства от данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин /пар.1304/ какъв е делът на нововъведените в експлоатация и декларирани сгради и производствени площ през текущата година?

2.Неданъчните приходи са с близо 400 хил.лв. по-малко от уточнения план, но структурата на тези постъпления е неблагоприятно изменена спрямо същия план.

Тъй като в документите на отчета  на това не е обърнато никакво внимание, отново възникват въпроси:

- постъпленията от таксите за ползване на пазари, тротоари, улични платна и други /пар..2705/  са по-малко с над 580 х. лв., или около 17% спрямо уточнения план.

Какви са причините, какво говори този факт за стопанската активност на дребния бизнес, основно в община Бургас?  

-драстично намаление се отчита на приходите от такса за битови отпадъци-19 704 018 лв. при план 22 840 894 лв. С какво се обяснява това? Не е ли отново признак за стопанско затихване, а не за стопанска активност ? Имоти с каква стойност на данъчните оценки са освободени от плащане на такса смет? Какви са причините за този спад?

-драстично нарастват приходите от глоби, санкции и наказателни лихви-4 238 619 лв., при уточнен план 2 720 000 лв. или с впечатляващите над 155%. Анализ няма и отново възникват  въпросите за оценки, изводи и причини. На нарушенията и на глобите и санкциите върху  тях ли ще разчита  общинският бюджет за приходите?

Освен на продажбите на общински имоти, разбира се.

            В заключение за приходната част:

             Отчитат се собствени приходи с 434 668 лв. повече, спрямо уточнения план. На пръв поглед добро постижение. Само ако не бяха налице горните факти. Защото увеличените приходи от глоби, санкции и наказателни лихви с 1 518 619 лв. и от продажба на общинска земя с 1 754 566 лв., не могат да компенсират като икономически ефект и перспективи намалените приходи от икономически дейности. 

            По   разходитe

За разходите за всяка дейност най-главният въпрос е какъв ефект е постигнат и какви са ползите от изхарчените пари на данъкоплатците? А по отношение на разходите за капиталовата програма е много важно  да се знае каква е целесъобразността при обособяването и финансирането на всеки строителен обект и каква приоритетност се прилага?

За да има яснота по тези въпроси, от които зависи успешното управление, за всяка дейност, за всеки капиталов разход, трябва да има цели и критерии, които се преследват и прилагат и показатели, по които да се оценва дали с вложените парични средства това се постига. Става дума за показатели извън тези, подлежащи на контрол, по смисъла на чл.130а , ал.1 от Закона за публичните финанси.

Нищо такова не може да се види в предоставената информация за отчета на изпълнението на бюджета на Община Бургас за 2018 година. По тези въпроси, а и по много други, управлението на Общината не си прави труда да информира данъкоплатците, с чиито пари разполага. Нещо повече - към задължението си по закон, а именно да организира и провежда обществени обсъждания, се отнася формално и ги обезсмисля.

По причини, посочени по-горе в нашата позиция, не можем да подкрепим отчета на общинската администрация  за изпълнението на бюджета на община Бургас за 2018 година.