Съветници от БСП искат увеличение на субсидията за бургаските пенсионери

26.04.2023 г.

Група общински съветници от Българската социалистическа партия внесоха докладна записка до Общински съвет Бургас относно предоставяне на допълнителни средства на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“. Те посочват, че съгласно приетия на заседание на 07.04.2022 г. бюджет на Община Бургас, Общинският съвет е одобрил субсидия за сдружението в размер на 156 000 лв. , която да послужи за издръжка на 33 на брой клубове с 1800 членове. За нормалното функциониране на организацията обаче е нужна по-голяма сума, а именно 183 700 лева. 

„Необходимостта от средства с които да бъдат подпомагани пенсионерските клубове/ юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност/ не се нуждае от обосновка. Считаме, че подпомагането на тези организации е в приоритетите на  всяка българска община, а още повече на Община Бургас“, се казва в документа. 

Общинските съветници от групата на  БСП изразяват увереност в необходимостта от финансиране на Сдружението в посочения размер и предлагат средства за дофинансиране да бъдат осигурени. Те са категорични, че дофинансирането ще даде възможност да се компенсира необходимостта от повече средства за издръжка, настъпила във връзка с увеличението на цените вследствие на инфлацията, както и цената на енергоизточниците, материалите и др.

„Отпуснатите средства ще се изразходват за обезпечаване на разходите по  поддръжка на клубовете, както и организацията и участието на същите в множеството събития свързани с изявите на клубовете. Считаме, че поисканата подкрепа ще е особено нужна точно на тези клубове, които със своята дейност опазват и предават българските традиции“, поясняват в своето становище съветниците. Те подчертават, че сдружението не извършва стопанска дейност, няма други източници на финансиране и липсата на необходимите средства създава реална възможност за преустановяване на неговата дейност. Представителите на БСП в местния парламент предлагат Общински съвет – Бургас да вземе решение за одобряване на сумата от 40 000 лева за дофинасиране  на субсидията за финансово подпомагане на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“ , определена с решение на Комисията за финансиране на юридическите лица с нестопанска цел. Те считат, че пълният размер на одобрената субсидия в бюджета на организацията за 2023 г. е нужно да бъде определен на 180 000 лева, като необходимите средства бъдат предвидени в Бюджета на Община Бургас за 2023 г.