Христо Панайотов и Стоян Коларов предлагат промени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажбата на общински жилища

19.01.2021

 Общинските съветници от БСП Христо Панайотов и Стоян Коларов предлагат промени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажбата на общински жилища. В мотивите към нея те посочват, че към 13.11.2020 г. чакащите за настаняване в общински жилища са 449 лица. Същевременно за последните 5 години Община Бургас е придобила идва 9 общински жилища, като очаква още 24 апартамента и 14 паркоместа. За същия 5-годишен период реализираните средства от продажба на такива жилища са в размер на 4,55 млн. лева.

Съгласно Закона за общинската собственост, по своето предназначение общински жилища са жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди; ведомствени жилища и резервни жилища. „Предвид ограничения брой жилища, с които разполага Община Бургас и с цел задоволяване на нуждите на онези, които не биха могли да се справят без тази подкрепа, предлагаме постъпленията от продажбата на общински жилища да постъпват в специално създаден фонд „Жилища“. А постъпилите финансови средства във фонда от продажбата на съществуващите общински жилища да бъдат разходвани само за изграждането на нови общински жилища. Същевременно за избягването на спекулациите с последващата препродажба на закупените жилища предлагаме и въвеждането на мораториум в срок от 3 години”, посочват още в своята докладна Панайотов и Коларов.